آگهی مزایده عمومی فروش یونجه 1395/03/10

شركت ملي كشت وصنعت و دامپروري پارس در نظر دارد مقدار حدود 500 تن   یونجه چین دوم پارس يك خود  را  از طريق مزايده و بصورت تحويل در كف كاميون در مزرعه بفروش برساند . متقاضيان مي توانند پيشنهادات خود را به آدرس استان اردبيل ، پارس آباد مغان ، جاده پروژه ، بالاتر از روستاي اسماعيل كندي ، دبيرخانه اداره مركزي تحويل نمايند. جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره تلفن 32719217 تماس حاصل نمايند  .

  1. ضمناٌ اطلاعات مربوط به مزايده عمومي در آدرس هاي ذيل نيز موجود است .   

1-1- سايت اطلاع رساني ملي مزايدات كشور به نشاني  www.ietsmporg. ir
2-1- وب سايت شركت جهت مزايده به نشاني  www. Parsagroinc.ir

  1. تاريخ و مهلت خريد اسناد مزايده از تاريخ 10/3/95 لغايت 19/3/95 حداكثر تا ساعت 14 مي باشد .
  2. آخرين مهلت ارائه پيشنهاد قيمت روز پنج شنبه مورخ  20/3/95 حداكثر تا راس ساعت 12 مي باشد .
  3. تاريخ بازگشايي پاكات روز شنبه مورخ 22/3/95  راس ساعت 30/11 و محل آن اطاق كميسيون شركت پارس واقع در استان اردبيل ، پارس آباد مغان ، جاده پروژه ، بالاتر از روستاي اسماعيل كندي ، اداره مركزي شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس مي باشد .
  4. هزينه درج آگهي در روزنامه كثيرالانتشار بعهده برنده مزايده مي باشد .

                                                   

    شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

 

فایل ضمیمه

 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور