آگهی مزایده عمومی فروش 1395/12/7

 

-1شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس در نظر دارد    دو دستگاه تراکتور جاندیر در مدل  مختلف -  26 قلم ادوات كشاورزي 9 قلم  قطعات كارخانه  پروسس بذر   14  تن  قطعات داغی سبك    16 تن قطعات داغي سنگين -   450 عدد  بشکه خالی مستعمل  و اقلام راكد انباري به تعداد 38 قلم را  از طريق مزايده  به  فروش  برساند .
متقاضيان مي توانند  پيشنهادات  خود را به آدرس استان اردبيل پارس آباد مغان جاده پروژه بالاتر از روستاي اسماعيل كندي دبيرخانه اداره مركزي تحويل و جهت كسب اطلاعات بيشتر با شماره  04532719208 تماس حاصل نمايند.
2-  اطلاعات مربوط به مزايده عمومي در آدرس هاي ذيل نيز موجود است الف- سايت اطلاع رساني ملي مزايدات كشور به نشاني www. iets mporg .ir
ب- وب سايت  شركت جهت مزايده به نشاني WWW .  Parsagroinc . ir
3-  متقاضیان میتوانند جهت دریافت اسنادو مدارک مزایده از تاریخ 27/11/95  لغایت 7/12/95  تا پایان وقت اداری به امور بازرگانی مراجعه نمایند .
4- آخرين مهلت  ارائه پيشنهاد قيمت روز چهارشنبه  مورخ 8/12/95  تا رأس ساعت 13  مي باشد .

5-  هزينه انتشار آگهي و كارشناسي به عهده برنده  يا برندگان مزايده ميباشد .

                                                   

    شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

دريافت فايل ضميمه

 

 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور