اهم اهداف تشكيل شركت كشت و صنعت و دامپروري پارس

عمران اراضي از طريق تأمين ، انتقال و توزيع آب.


اجراي پروژه‌هاي توليد محصولات و نهاده‌هاي كشاورزي.


اجراي پروژه‌هاي تبديل و تكميل محصولات زراعي و دامي.


بالابردن ميزان اشتغال مفيد و مولد در اين منطقه محروم.


استفاده از سرمايه‌هاي مردمي بانكهاي كشور بجاي منابع صرفاً دولتي.

 

 
امور زيربنايي

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور