نام و نام خانوادگي:سعيد خاكپور

سمت: معاونت برنامه ریزی و نظارت

سوابق تحصيلي: كارشناس ارشد مديريت دولتي

سوابق اجرائي: در سال 1373 به عنوان كارشناس برنامه ريزي به استخدام شركت در آمده و در طول سال هاي خدمت در پست هاي مديريت طرح و برنامه و معاونت فني و پشتيباني مشغول انجام وظيفه بوده و سابقه دو سال عضويت در هيئت مديره شركت را نيز دارند.

تلفن: 5-04527312201

پست الكترونيكي:

 

 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور