طرح هاي توسعه اي شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

با توجه به رشد و افزایش جمعیت در منطقه هم از جهت اشتغال و هم از جهت رشد تولیدات کشاورزی و دامی برای برآورده نمودن نیازهای غذایی مردم، نیاز به سرمایه گذاریهای زیادی در منطقه می باشد لذا این شرکت همسو با اهداف دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران ، برنامه هایی در جهت ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی با کیفیت و کمیت بالایی در نظر دارد که اهم آنها بشرح ذیل در نظر می باشد:

  • پروژه آبیاری بارانی 2000هکتاری: هدف وضرورت این پروژه کاربرد و رشد آبیاری متناسب با اراضی ، اجتناب از کاربرد آبیاری ثقلی و لزوم قطعی کاربرد روشهای آبیاری تحت فشار ، کاهش مصرف آب ، اجتناب از زه دار شدن اراضی و در نهایت افزایش تولید می باشد. نظر به حمایت دولت جمهوری اسلامی در توسعه آبیاری تحت فشار، این پروژه در صورت اخذ تسهیلات لازم در طی 4 سال ،هر سال 500 هکتار به مورد اجرا گذارده خواهد شد. مبلغ ریالی سرمایه گذاری این طرح در حدود 228932 میلیون ریال برآورد شده است که موجب اشتغال 100 نفر به طور مستقیم وغیر مستقیم می گردد.
  • پروژه تبدیل اراضی دیم به آبی موصوف به پادار به مساحت 1380 هکتار: هدف این پروژه تبدیل اراضی دیم به زراعت آبی از یک طرف و از طرف دیگر کاربرد روش آبیاری تحت فشار و بهره گیری بهینه از منابع تولید، افزایش تولید در واحد سطح، اجتناب از تخریب و هدررفت منابع و تثبیت مالکیت اراضی واقع در محدوده پروژه می باشد.
    این پروژه با سرمایه گذاری مبلغ 222828 میلیون ریال برآورد گردید که باعث اشتغال120 نفر به طور مستقیم وغیر مستقیم می گردد.
  • توسعه باغبانی: باتوجه به شرایط آب و هوایی منطقه ، شرکت به صورت آزمایشی 5 هکتار انجیر خشکباری و 5 هکتار پسته کاشته است که در صورت جواب دهی محصولات فوق ، این باغات هر کدام تا 120 هکتار افزایش خواهد یافت.

بخش دامپروري ،بستر اصلی تامین امنیت غذایی است و توسعه این بخش علاوه بر افزایش تولیدات دامي،زمینه ساز ایجاد فرصت های شغلی و کمک به رشد اقتصادی کشور می باشد و با توجه به رشد و افزایش جمعیت در منطقه هم از جهت اشتغال و هم از جهت رشد تولیدات کشاورزی و دامی برای برآورده نمودن نیازهای غذایی مردم، نیاز به سرمایه گذاریهای زیادی در منطقه می باشد لذا این شرکت همسو با اهداف دولت کریمه جمهوری اسلامی ایران ، برنامه هایی در جهت ایجاد اشتغال و تولید محصولات کشاورزی با کیفیت و کمیت بالایی در نظر دارد که اهم آنها بشرح ذیل در نظر می باشد:

  • پروژه گاوداري شيري 1000 راس مولد قابل توسعه به 2000 راس مولد: هدف این پروژه توليد شير، گوشت، تليسه اصلاح شده، استفاده بهينه از محصولات كشاورزي توليد شركت، تامين بخشي از محصولات لبني و پروتئين منطقه، ايجاد اشتغال، بهبود كميت و كيفيت توليد می باشد.ضرورت اين پروژه بكارگيري روشهاي نوين جايگاههاي نگهداري دام و امكان استفاده از فن آوري جديد جهت افزايش كارائي نيروي انساني در پرورش دام و دست يابي به پتانسيل توليد ايده آل در گاوهاي شيري به ويژه در فصل استرس گرمايي و استفاده از مكانيزاسيون مناسب در مديريت گاوداري و نيز استفاده از تسهيلات كم بهره و نيز بهره گيري احتمالي از كمكهاي بلاعوض دولتي مي باشد.ارزش ريالي سرمايه گذاري اين پروژه مبلغ 200414ميليون ريال بوده كه باعث اشتغالزايي حدود 250نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم مي گردد.
  • پروژه توليد گوشت(پرورش و نگهداري 500 راس گوساله نر اصيل): هدف و ضرورت اين پروژه ايجاد درآمد با استفاده از پتانسيل هاي بالقوه براي توليد پروتئين، استفاده از ضايعات پايين دست توليدات فرعي كشاورزي نظير كلش غلات و كلش ذرت دانه اي و بذري كه معمولا توام با علفهاي هرز مي باشد كه مي تواند بخش مهمي از علوفه جيره غذايي پرواربندي را تامين كند و نيز به علت اينكه فصل برداشت چين اول يونجه با بارندگي فصل بهار توام مي شود و سبب تاخير در برداشت و كاهش كيفيت محصول توليدي مي گردد مي توان از فعاليت پرواربندي براي تبديل علوفه كيفيت پايين به گوشت(افزايش وزن) استفاده نمود.ارزش ريالي سرمايه گذاري اين پروژه مبلغ 28010ميليون ريال بوده كه باعث اشتغالزايي حدود 30نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم مي گردد.
  • پروژه توليد كود آلي (توليد كود ارگانيك با ظرفيت 20 تن در روز): هدف اين پروژه تبديل كليه پسماندهاي ناشي از توليد به كود آلي مورد نياز و جلوگيري از تخريب محيط زيست بوده و ضرورت اين پروژه مصرف كود آلي به جاي كودهاي شيميايي مي باشد كه نه تنها از نقطه نظر تامين مواد غذايي مورد نياز خاك و ثبات كه از جهت جلوگيري از تخريب محيط زيست جهاني شده است توسعه اين تكنولوژي تا جائي رفته است كه حتي زباله حاصل از آشپزخانه ها و معابر عمومي را هم به كود آلي تبديل مي كنند.ارزش ريالي سرمايه گذاري اين پروژه مبلغ 54237ميليون ريال بوده كه باعث اشتغالزايي حدود 40نفر بصورت مستقيم و غير مستقيم مي گردد.
 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور