معرفي امور زراعي شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس

امور زراعت و باغبانی شرکت در قالب 5 اداره تولیدی زراعي و یک اداره باغبانی و منابع طبیعی و یک اداره پروسس بذر و یک اداره تحقیقات کاربردی در بیش از 9000 هکتار زمین:
8500 هکتار زراعت آبی و دیم 220 هکتار جنگل و 240 هکتار زیتون و بیش از 2000 هکتار زمین نیز مراتع و منابع طبیعی دارد. که به زراعت محصولات استراتژیک بذری و غیربذری با روش آبیاری تحت فشار و ثقلي پرداخته و فعالیت می نماید. و سالانه بیش از 35 هزار تن انواع محصولات استراتژیک و علوفه تولید می نماید.

 

 

 

 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور