شماره تلفن های ثابت شرکت ملي کشت و صنعت و دامپروری  پارس ( اداره مرکزی )

امور / واحد

شماره تلفن

کد شهرستان

مدیریت

  فاکس

32719210

045

رئیس دفتر ( دژکام )

32719211

045

معاونت مالی،اداری و بازرگانی(قهرماني)

32719214

045

معاونت تولید( پیراهنی)

32719213

045

معاونت برنامه ریزی( خاکپور)

32719212

045

امور مالی ( آزاده خواه )

32719209

045

امور بازرگانی

مدیر امور(ایمانی)

32719208

045

اداره فروش

32719217

045

امور حراست( فخیمی )

32719215

045

معاون طرح و توسعه(حاتمی )

32719206

045

مسئول دبیرخانه مرکزی( فولادی )

32719216

045

واحد انفورماتیک (محرمی )

32719207

045

مرکز تلفن ( سانترال )

32719201-5

045

 

 

وزارت جهاد كشاورز

جهاد كشاورزي استان اردبيل

خبرگزاري كشاورزي ايران

شبكه اطلاع رساني گندم ايران

سازمان هواشناسي كشور