آگهی مزایده، فروش ١۴٠تن وش پنبه سفید تولیدی سال ١٣٩٩

فارسی