بخش امور هماهنگی ماشین آلات از دو واحد بانک ماشین و تعمیرگاه مرکزی تشکیل یافته است. واحد بانک ماشین نیز شامل ماشین آلات سبک و سنگین می باشد. که با توجه به نیاز شرکت در پروژه های تعریف شده مشغول فعالیت می باشند . واحد تعمیرگاه مرکزی نیز از اکیپ های کاملا مجرب تشکیل یافته است که در مواقع بروز هرگونه نقص و ایراد در ماشین آلات سریعا وارد عمل شده و در حوزه اختیارات خود ایفای نقش می نمایند.بر این اساس برخی از اهداف و وظایف واحد مدیریتی فوق بصورت ذیل می باشد:

 

  • تلاش در جهت خط و مشی و اهداف تعیین شده در جهت پشتیبانی واحد های تولید
  • نظارت بر فعالیت واحد های بانک ماشین و تعمیر گاه مرکزی
  • ارتباط و هماهنگی با سایر امورات و واحد های شرکت نسبت به نیاز آنها به ماشین آلات سبک و سنگین
  • تدوین برنامه سرویس و نگهداری ماشین آلات و نظارت  بر اجرای آن
  • نظارت و برنامه ریزی تعمیرات و رفع نواقصات فنی خودروها ی سبک و سنگین و نگهداری صحیح آنها
  • نظارت بر ایمنی و بهداشت محیط کار
  • اجرای دقیق برنامه ها ، آیین نامه ها و دستورالعملهای صادره
فارسی