بازدید دکتر رضایی رئیس هیات مدیره ، رئیس و اعضای کمیته حسابرسی از مزارع و واحدهای تولیدی و دامی شرکت ملی پارس

فارسی