شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نخستین رویداد استانی فناورانه کشاورزی و منابع طبیعی که در سالن ورزشی مرکز تحقیقات کشاورزی برگزار شد حضور فعالی داشت