آیین برداشت محصولات پاییزه شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس