بازدید میدانی از عملیات برداشت مزارع محصولات پاییزه توسط مدیر عامل شرکت ملی پارس