نشانی: اردبیل، پارس آباد، جاده پروژه عملیاتی شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس

تلفن: ۰۴۵۳۲۱۷۵۰۴۷

فاکس: ۰۴۵۳۲۱۷۵۰۴۶

وبسایت: https://parsagroinc.ir

ایمیل: info@parsagroinc.ir