عنوان پست سازمانیشماره تلفن ثابت
مدیرعامل04532175005
رئیس دفتر مدیرعامل04532175005
مشاور مدیر عامل04532175010
مشاور مدیر عامل04532175012
مدیریت حسابرسی داخلی04532175011
معاون مدیر هماهنگی ماشین آلات04532175014
معاونت برنامه ریزی و هماهنگی04532175015
رئیس واحد نظارت و ارزشیابی04532175016
معاونت توسعه مدیریت04532175017
رئیس حسابداری04532175019
مدیر امور اداری و منابع انسانی04532175020
رئیس واحد کارگزینی04532175025
رئیس واحد رفاه و خدمات04532175026
رئیس واحد انفورماتیک و IT04532175030
مدیر امور حفاظت04532175031
مسئول مخابرات و بی سیم04532175033
مدیر امور دامپروری04532175036
امور سهام04532175038
مدیر امور مالی04532175040
رئیس واحد انبارها04532175041
مدیر روابط عمومی و بین الملل04532175044
رئیس واحد پیمان و قرارداد04532175045
مدیر واحد بازاریابی و فروش04532175046
معاون واحد بازاریابی و فروش04532175047
معاون اداره تامین و تدارکات04532175048
مدیر تامین و تدارکات04532175050
مدیر امور حقوقی04532175051
کارشناس امور حقوقی04532175053
کارشناس امور حقوقی04532175053
کارشناس امور حقوقی04532175053
مدیر امور حراست04532175055
مدیر امور توسعه و نگهداری سامانه های آبیاری04532175061
مدیر امور عمران و ساختمان04532175064
معاونت طرح و توسعه04532175065
مدیر هماهنگی ماشین آلات04532175067
معاونت تولیدات گیاهی04532175070
رئیس واحد هماهنگی توسعه بذر04532175075
مدیر کارخانه پروسس بذر04532175076
رئیس واحد تولیدی پارس 104532175077
رئیس واحد تولیدی پارس 204532175078
رئیس واحد تولیدی پارس 304532175079
رئیس واحد تولیدی پارس 504532866125
رئیس واحد باغبانی و جنگل04532866130
رئیس واحد تولیدی پارس 404532882872
مدیر امور زراعت04532883480