عنوان پست سازمانیمسئولشماره تلفن ثابتشماره تلفن داخلی
مدیرعاملاکبر محمدزاده04532175005220
رئیس دفتر مدیرعاملمحسن علیزاده04532175005220
مشاور مدیر عاملعلی اصغر ایمانی04532175010225
مشاور مدیر عاملرامین خانبازیان04532175012219
معاونت توسعه مدیریتجعفر احمدی علمداری04532175017277
مدیر امور اداری و منابع انسانیعوض قادری04532175020288
رئیس واحد کارگزینیفردین میرزازاده04532175025280
مدیر روابط عمومی و بین المللسید یعسوب شیرینی04532175044270
رئیس واحد انفورماتیک و ITشهرام محرمی04532175030211
رئیس واحد رفاه و خدماتفریبرز عباس پور04532175026272
مدیر امور مالیهوشنگ صدیقی04532175040290
رئیس حسابداریحسین رضایی04532175019292
رئیس واحد انبارهاجاوید ایران خواه04532175041301
معاونت تولیدات گیاهینادر امانی04532175070234
مدیر امور زراعتابوالفضل مطلبی اصل04532883480
مدیر کارخانه پروسس بذرمیثم شفیعی04532175076305
رئیس واحد تولیدی پارس 1شاپور شکاری04532175077214
رئیس واحد تولیدی پارس 2مهراد راهی04532175078322
رئیس واحد تولیدی پارس 3حسین جدایی04532175079213
رئیس واحد تولیدی پارس 4شاپور بهاری04532882872
رئیس واحد تولیدی پارس 5 مرتضی محمدی 04532866125
رئیس واحد باغبانی و جنگل منوچهر حامد 04532866130
رئیس واحد هماهنگی توسعه بذرعادل جوادی04532175075240
مدیر امور دامپروریحسین کرمی04532175036216
معاونت طرح و توسعهعدیل علوی04532175065310
مدیر امور عمران و ساختمانعلی شیرگیر04532175064311
مدیر امور توسعه و نگهداری سامانه های آبیاریبهلول پناهی04532175061312
مدیر هماهنگی ماشین آلاتمرتضی سلمانی04532175067315
معاون مدیر هماهنگی ماشین آلاتاردشیر عبادی04532175014217
مسئول مخابرات و بی سیمامیر عباسی04532175033205
معاونت برنامه ریزی و هماهنگیسعید خاکپور04532175015233
رئیس واحد نظارت و ارزشیابیحبیب اله عرب خردمردی04532175016235
مدیر تامین و تدارکاتابراهیم بدوی04532175050266
معاون اداره تامین و تدارکاتعارف شارعی04532175048267
مدیر واحد بازاریابی و فروشسلمان اسدی04532175046265
معاون واحد بازاریابی و فروشسیامک شکاری04532175047263
رئیس واحد پیمان و قراردادمحمد حسن زاده04532175045264
مدیر امور حراستیوسف هوشیار04532175055255
مدیر امور حفاظتیداله نوروزی04532175031230
مدیر امور حقوقیمحمدعلی بی کس04532175051245
کارشناس امور حقوقیدهنز عباس زاده04532175053252
کارشناس امور حقوقیمحمد سامع04532175053252
کارشناس امور حقوقیصادق احمدیان04532175053252
امور سهامبهنام فرید04532175038224
مدیریت حسابرسی داخلیفیروز شقاقی04532175011218
فارسی