دیدار و بازدید دکتر علیرضا بزرگی مدیرعامل شرکت شهرک های کشاورزی به همراه مدیران عامل شرکت ملی پارس و مغان از شرکت ملی پارس

فارسی