جلسه مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پارس با رئیس موسسه ثبت و گواهی بذر و نهال کشور

فارسی