جلسه مدیر عامل و معاونین شرکت ملی پارس با حضور رئیس هیات مدیره امروز برگزار شد.

فارسی