حضور اعضای بسیج کارکنان شرکت ملی پارس در رزمایش اقتدار بسیجیان شهرستان پارس آباد

فارسی