حمید صولت – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ارژنگ عزیزی– عضو هیئت مدیره

ارژنگ عزیزی– رئیس هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علیرضا قربانی راد – نایب رئیس هیئت مدیره

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

علی طلوعی – عضو هیئت مدیره

 

اسلام پهلوان – عضو هیئت مدیره