محمود رضایی - رئیس هیئت مدیره

محمود رضایی – رئیس هیئت مدیره

حمید صولت – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

ارژنگ عزیزی– عضو هیئت مدیره

ارژنگ عزیزی– عضو هیئت مدیره

قباد تجری – عضو هیئت مدیره

عبدالستار امیدی – نائب رئیس هیئت ‌مدیره