حمید صولت – مدیرعامل و عضو هیئت مدیره

قباد تجری – عضو هیئت مدیره

عبدالستار امیدی – عضو هیئت مدیره

 

فارسی