معاون اداری، مالی و پشتیبانی
معاون برنامه ریزی و هماهنگی کارشناس ارشد عمران - مدیریت منابع آب
معاون طرح و توسعه کارشناس عمران
معاون تولیدات گیاهی کارشناس
مدیر امور اداری و منابع انسانی کارشناس مدیریت دولتی
مدیر امور مالی کارشناس ارشد حسابداری
مدیر امور حفاظت کارشناس مدیریت دولتی
مدیر امور حراست کارشناس ساخت و تولید گرایش ماشین افزار
مدیر امور حقوقی کارشناس ارشد حقوق خصوصی
مدیر امور دامپروری کارشناس کشاورزی گرایش دامپروری
مدیر امور زراعت دکترای زراعت
مدیر کارخانه پروسس بذر کارشناس ارشد کشاورزی
مدیر امور عمران و ساخت کارشناس ارشد عمران و زلزله
مدیر امور هماهنگی ماشین آلات کارشناس مدیریت دولتی
مدیر امور توسعه و نگهداری سامانه های  آبیاری کارشناس
مدیر امور خرید ،تامین و تدارکات کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
مدیر بازاریابی، فروش و صادرات کارشناس ارشد علوم اقتصادی
مدیر روابط عمومی و امور بین الملل کارشناس ارشد حقوق
سرپرست حسابرسی داخلی دکترای حسابداری
فارسی