دیدار چهره به چهره دکتر کاظم پور مدیر عامل شرکت ملی پارس با کارکنان واحدهای تولیدی و اداره مرکزی

فارسی