مزایده مرحله دوم فروش یک قطعه زمین بمساحت ۹.۲ هکتار با کاربری زراعی در بیله سوار

فارسی