نشست مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پارس با معاون امور زراعت وزارت جهاد کشاورزی

فارسی