کشت پاییزه در اراضی آبی و دیم شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس آغاز شد.

فارسی