اعضای هئیت مدیره

آذر ۱۱, ۱۳۹۹

علی مرزبان

عضو هئیت مدیره
آذر ۱۱, ۱۳۹۹

اکبر محمدزاده

مدیرعامل و عضو هئیت مدیره
آذر ۱۱, ۱۳۹۹

عبدالستار امیدی

نائب رئیس هئیت مدیره
آذر ۱۱, ۱۳۹۹

محمود رضایی

رئیس هیئت مدیره
فارسی