مدیران عامل سابق

دی ۸, ۱۳۹۹

ارسلان کاظم پور

96/4/16 الی 99/2/21
دی ۸, ۱۳۹۹

جلال گلچین

91/6/15 الی 96/4/15
دی ۸, ۱۳۹۹

محمد رحیمی نژاد هوراند

89/5/1 الی 91/7/4
دی ۸, ۱۳۹۹

قدرت احمدزاده

86/10/26 الی 89/5/1
دی ۸, ۱۳۹۹

غلامحسین حجازی

85/9/18 الی 86/10/15
دی ۸, ۱۳۹۹

ابراهیم پیرنعمتی

85/5/1 الی 85/8/29
دی ۸, ۱۳۹۹

سید حسین حسینی

75/11/1 الی 85/2/10
دی ۸, ۱۳۹۹

محمدباقر یحیی زاده

75/2/15 الی 75/11/1
دی ۸, ۱۳۹۹

ابوطالب وکیلی

69/10/9 الی 75/2/14
فارسی