معاونین و روسا

آذر ۳, ۱۳۹۹

فیروز شقاقی

سرپرست حسابرسی داخلی دکترای حسابداری
آذر ۳, ۱۳۹۹

سید یعسوب شیرینی

مدیر روابط عمومی و امور بین الملل کارشناس ارشد حقوق
آذر ۳, ۱۳۹۹

سلمان اسدی جلودار

مدیر بازاریابی، فروش و صادرات کارشناس ارشد علوم اقتصادی
آذر ۳, ۱۳۹۹

ابراهیم بدوی

مدیر امور خرید ،تامین و تدارکات کارشناس ارشد مدیریت اجرایی
آذر ۳, ۱۳۹۹

بهلول پناهی

مدیر امور توسعه و نگهداری سامانه های  آبیاری کارشناس
آذر ۳, ۱۳۹۹

مرتضی سلمانی

مدیر امور هماهنگی ماشین آلات کارشناس مدیریت دولتی
آذر ۳, ۱۳۹۹

علی شیرگیر پیرایواتلو

مدیر امور عمران و ساخت کارشناس ارشد عمران و زلزله
آذر ۳, ۱۳۹۹

میثم شفیعی هراسبان

مدیر کارخانه پروسس بذر کارشناس ارشد کشاورزی
آذر ۳, ۱۳۹۹

ابوالفضل مطلبی اصل

مدیر امور زراعت دکترای زراعت
فارسی