در رابطه با ذرت بذری 704 و جایگاه شرکت پارس

امتیاز تولید و تکثیر لاین والدین ( پایه پدری و مادری ) ذرت بذری رقم 704 از طرف موسسه تحقیقات بذر و نهال به شرکت پارس واگذار شده است و شرکت پارس با میزان ذخیره برای نیاز 2 سال لاین های والدین را تولید ، پروسس و در سردخانه خود نگهداری می نماید و مطابق با سیاست گذاری های وزارتخانه جهاد کشاورزی و اعلام کتبی وزارتخانه و معرفی موسسه تحقیقات بذر و نهال کشور لاین های تولید شده را در اخ...