مزایده،چوب تر و خشک،شرکت ملی پارس

مهر ۱۵, ۱۳۹۹

آگهی مزایده حدود ۳۰۰۰ تن چوب جنگل دست کاشت خود بصورت تر و خشک

  شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد حدود ۳۰۰۰ تن چوب جنگل دست کاشت خود بصورت تر و خشک واقع در […]
فارسی