آگهی مزایده، فروش ١۴٠تن وش پنبه سفید تولیدی سال ١٣٩٩

آگهي مزایده شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس در نظر دارد حدود 140 تن وش پنبه سفید تولیدی سال 99 را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند متقاضيان می توانند پس از دريافت برگ شرايط از امور بازاریابی، فروش و صادرات تا ساعت 14 روز سه شنبه مورخ 6/08/99 و واريز مبلغ 200.000 ريال به شماره حساب 0200691985007 نزد بانك ملي ايران بابت هزينه خرید اسناد مزایده، پيشنهادات خود را تا ساعت 13...