پک حمایتی اقلام بهداشتی و شوینده بین کارکنان شرکت ملی پارس توزیع گردید

به دستور مهندس اکبرمحمدزاده، پک بهداشتی و شوینده جهت تکریم و حمایت از کارکنان این شرکت، تهیه و توزیع گردید لازم به ذکر است در طی ایام سال، به بهانه های مختلف و مناسبتهای ملی، مذهبی جهت تکریم کارکنان این شرکت پک حمایتی اقلام بهداشتی و غذایی تهیه و بین پرسنل توزیع می گردد تا همواره باعث تقویت روحیه کاری پرسنل و حمایت معیشتی شوند.