شرکت ملی کشت و صنعت و دامپروری پارس در نظر دارد حدود 4000 تن چوب جنگل دست کاشت خود بصورت تر و خشک واقع در قطعات 4 گانه واحد باغبانی، را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند

شركت ملي كشت و صنعت و دامپروري پارس در نظر دارد حدود 4000 تن چوب جنگل دست كاشت خود بصورت تر و خشک واقع در قطعات 4 گانه واحد باغباني، را از طریق مزایده عمومي بفروش برساند 1.متقاضيان مي توانند پس از دریافت برگ شرایط از اداره بازاریابي و فروش تا ساعت 13 روز پنجشنبه مورخه 99/07/03 و واریز مبلغ 200000 ریال به شماره حساب 0200691985007نزد بانک ملي ایران بابت هزینه خر...