حضور مدیر عامل و اعضای هیئت مدیره شرکت ملی پارس در جلسه شورای راهبردی شرکت شهرکهای کشاورزی